Kullanıcı Sözleşmesi

Aydınlar Madencilik

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Veri Sorumlusu olarak Aydınlar Madencilik İnşaat Tarım Ürünleri Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) müşterilerine, potansiyel müşterilerine, ziyaretçilerine, çalışan adaylarına, şirket hissedarlarına, şirket yetkililerine, iş birliği içerisinde olduğu kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerine, iştiraklerine veya her ne ad altında olursa olsun ilişki içerisinde bulunduğu üçüncü kişilere ait kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, lokasyon verisi, müşteri bilgisi, aile bireyleri ve yakın bilgisi, fiziksel mekân güvenlik bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, finansal bilgi, özlük bilgisi, çalışan adayı bilgisi, özel nitelikli kişisel veri, talep/şikayet yönetimi bilgisi, hukuki işlem ve uyum, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, taşıt plakası, sürücü belgesi, araç ruhsat bilgileri gibi kişisel verilerini;

• Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi ve İş sözleşmesinin ifası kapsamında, İş, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve ilgili diğer kanun ve mevzuatlar kapsamında yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
• Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
• Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
• Pazarlama, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
• Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, amaçlarıyla Şirketimizin Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak işlemektedir.

Kişisel verileriniz;
• İş ortaklarımıza, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketlere, temsilcilerimize,
• Tedarikçilerimize, Hizmet alınan üçüncü kişilere, vergi danışmanları ve yasal takip süreçleri ile ilgili avukatlara,
• Hissedarlarımıza,
• Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına,
• Kanunen yetkili özel hukuk kişilerine, bankalara, kredi risk ve finans kuruluşlarına, denetçilere, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

Bu kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddesinde belirtilen;
• İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması,
• Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel Verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde/yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişileri bilme,
• Kişisel verilerin Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Yukarıda sayılan maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel verilerin Aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Aydınlar Madencilik İnşaat Tarım Ürünleri Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:75/402 Bayraklı İZMİR adresine yazılı olarak veya kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebiliriniz.

Sorularınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.